Dịch Vụ Bảo Vệ

Giáo trình

Hotline: 0947 222 666 - 0944 333 777
Tel: (08) 3502 0009  -  (08) 3740 2215
Công ty bảo vệ Công ty bảo vệ Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ bảo vệ

Giáo trình

Quy Trình Thiết Lập Phương Án

QUY TRÌNH THIẾT LẬP PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ Căn Cứ: Căn cứ vào giao dịch của khách hàng. Căn cứ vào thời gian hoạt động của khách hàng. Căn cứ vào yêu cầu của phía khách hàng sử dụng dịch vụ. Căn cứ theo sự …

Kế Hoạch Huấn Luyện PCCC

KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC Đơn vị : Địa chỉ : Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày ...... tháng ....... năm 20....... Thực hiện Nghị định …

Chương Trình Đào Tạo Nhân Viên

I- KIẾN THỨC PHÁP LUẬT Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự. Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự. Các điều khoản liên quan trong …